Algemene voorwaarden


Aanvaarding van de goederen

Onze goederen worden geleverd, gekocht en aanvaard af fabriek of magazijn en elke klacht is onontvankelijk vanaf het moment waarop de goederen de fabriek of het magazijn verlaten hebben. Hetzelfde geldt als de verzendingen gebeuren fob of franco bestemming of franco grens, of volgens om het even welke andere verzendingswijze. Ingeval de door ons geleverde goederen na een onderzoek op tegenspraak door ons erkend zouden worden als gebrekkig door verborgen fabricage- of materiaalfouten, zullen we enkel gehouden zijn tot de vervanging van het product, of, indien we dat wensen, tot de terugbetaling van het gefactureerde bedrag, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid, uit gelijk welke hoofde en enkel in die gevallen waarin de koper de klacht heeft ingediend binnen de 3 maanden na levering.
Transportrisico's Onze goederen worden op risico van de ontvanger verstuurd, zodra zij de fabriek of het magazijn verlaten hebben, zelfs al worden ze franco geleverd.


Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend. Er kan geen enkele vordering tot betaling van schadevergoeding en interesten tegen ons worden ingesteld, als de levering niet plaatsvindt binnen de gestelde termijnen. Intrest bij achterstallige betaling De ontvangst van de factuur geldt als verplichting om op de vervaldag te betalen en dus zullen wij, bij gebrek aan betaling of bij gedeeltelijke betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten aanrekenen vanaf de vervaldag tegen het tarief van 12 % per jaar.

 

 
 

Recht op terugkeer

 Elke consument heeft het recht om een aankoop te annuleren en het bedrag van de aankoop worden terugbetaald binnen 14 werkdagen na de aankoop, zonder rechtvaardiging. Dit geldt alleen voor bestellingen op de site (e-commerce), niet om aankopen in ons pand.

Om dit recht te gebruiken, moet de klant voldoen aan de volgende eisen en richtlijnen:
De producten moeten worden geretourneerd in perfecte staat voor wederverkoop in hun oorspronkelijke staat (onbeschadigde en ongeopende verpakking, accessoires, handleidingen ...).

Stim-form accepteert de terugkeer als het wordt geretourneerd binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de bestelling.
Het pakket moet worden verzonden naar het volgende adres: Rue de Waremme, 108 B-4530 Villers le Bouillet
De verzendkosten van de retourzending zijn de verantwoordelijkheid van de koper, behalve in het geval van een afwijkende producten of een fout op referenties livrées.Les terugkeren kosten zullen in dit geval worden vergoed.
 


Boetebeding

Bij gebrek aan een volledige betaling op de vervaldag, zal de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, op basis van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek verhoogd worden met een forfaitaire en bevoorrechte schadevergoeding van 20 % van de hoofdsom van de schuld met een minimum van € 25 voor bijkomende juridische kosten voor de invordering. Dit boetebeding staat los van de conventionele laattijdigheidsintresten die hierboven worden vermeld.


Uitdrukkelijk ontbindend beding

De verkoop zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden ontbonden in geval van niet-betaling van de prijs op de vervaldag. We behouden ons het recht om de geleverde en onbetaalde goederen terug te nemen na eenvoudige kennisgeving van onze kant en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. Elke ontbinding van de verkoop houdt de betaling in van een schadevergoeding van 15 % van de prijs met een minimum van € 50.


Toepasbare wetgeving

Alle geschillen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van contracten, worden beheerst door het Belgisch recht en voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Huy die uitsluitend bevoegd is.

 

 


top